Links for pytidylib

pytidylib-0.2.1.tar.gz
pytidylib-0.2.2.tar.gz
pytidylib-0.2.3.tar.gz
pytidylib-0.2.4.tar.gz
pytidylib-0.3.0.tar.gz
pytidylib-0.3.1.tar.gz
pytidylib-0.3.2.tar.gz